استاد ایدلخانی در استودیو شبکه آموزش درباره راهکارهای افزایش درصد درس فیزیک توضیح می دهد. حتما ویدیو زیر را تماشا کنید.